Seite 5


Triratna Y'No-No

Triratna Y'No-No


Hazel vom Shamar Dan

Hazel vom Shamar Dan


Triratna Detchema

Triratna Detchema

30.06.1989

(Shing Trou Deco  x  Seng-Kyi Schi-Ki-Royal)


Seng-Kyi Schi-Ki-Royal

Seng-Kyi Schi-Ki-Royal

23.04.1982

(Seng-Kyi Klu Royal  x  Seng-Kyi Rohil-Royal)


Kji Tch`ung Tch`ung Malida

Kji Tch`ung Tch`ung Malida


Kji Tch`ung Tch`ung Yarla-Tara

Kji Tch`ung Tch`ung Yarla-Tara


Kji Tch`ung Tch`ung Falgu

Kji Tch`ung Tch`ung Falguni